sterligov


Блог Германа Стерлигова


Previous Entry Share Next Entry
https://mosregtoday.ru/econbiz/german-sterligov-otkryl-magazin-s-besplatnym-khlebom-dlya-bednykh/
sterligov

  • 1
Ну и кто ты после этого, что еще и людей унижаешь?

  • 1
?

Log in